Gmina.

Gmina jest to jednostka samorządu terytorialnego podzielona na gminę wiejską oraz gminę miejską, lub samorząd specjalny do którego należy na przykład gmina szkolna, oraz gmina wyznaniowa.

 

W Księstwie Warszawskim od roku 1809 gminą były mniejsze miasta, oraz wsie, na czele gminy miejskiej stał burmistrz, natomiast każda wieś była gmina wiejską, na czele której stał wójt. W Królestwie Polskim od roku 1859 gmina zaczęła obejmować kilka mniejszych miejscowości, tak zwanych gromad jednowioskowych kierowanych przez sołtysa i tworzono jako tak zwaną wiejską gminą zbiorową, gminy zbiorowe były również na tak zwanych ziemiach zabranych, posiadała ona bowiem wąskie uprawnienia policyjne, oraz administracyjne, oraz sądowe, organem wykonawczym gminy był oczywiście wójt, gminę zbiorową przyjęto w drugiej Rzeczpospolitej, po unifikacji samorządu w 1933 roku, uznano jako zasadę organizacji samorządu wiejskiego i w takiej postaci pozostała do roku 1954, zastąpiona została gromadą w 1972 roku utworzona została gmina ukazywana jako jednostka podziału terytorialnego, gdzie składała się z licznych sołectw, do 1900 roku stanowiły elementy scentralizowanego systemu władzy i administracji państwowej, od roku 1900 są to podstawowe jednostki samorządu terytorialnego.