Getto.

Getto oznaczała część miasta, które dobrowolnie bądź przymusowo zasiedlona została przez członków mniejszości narodowej, bądź religijnej, w Polsce byli to niemalże sami żydzi.

 

We wcześniejszym średniowieczu Żydzi bardzo często mieszkali w nieco odrębnych ulicach czy dzielnicach miasta, natomiast od późniejszego średniowiecza byli niestety zmuszani do9 zamieszkiwania w granicach bardzo dokładnie wytyczonych getta, tam też rządzili się własnymi prawami, getta miały własny samorząd tak zwany kahał, mieli także straże, niekiedy i powstawały duże mury, getta były to samodzielne ośrodki przemysłowe i handlowe, które stanowiły konkurencje dla miejskiego rzemiosła i handlu chrześcijan.

 

Usuwanie od piętnastego wieku Żydów z miast królewskich były główną przyczyną, gdzie zostawali osiedleni poza granicami getta w miastach tak zwanych prywatnych oraz jurydyktach, a także zakładania w pobliżu miast odrębnych miast żydowskich tak je nazywano, to także przyczyniło się do stabilności granic getta w dużych miastach i szybki wzrost liczebny Żydów powodował znaczne przeludnienie getta, w dziewiętnastym wieku w wraz, gdy Żydzi dostali równouprawnienie getta utraciły swój dawny przymusowy charakter, ale w dużych miastach większość Żydów nadal mieszkała na obszarach dawnych gett. W latach 1939 do 1944, gdy odbywała się okupacja hitlerowska w miastach przymusowymi rejonami dzielnicami gdzie zamieszkiwali Żydzi, oraz ludność pochodzenia żydowskiego tworzonymi od października 1939 roku przez głównie Niemców w krajach okupowanych.

 

Największe getta powstawały w Polsce miały one charakter otwarty, od roku 1940 zaczęto je otaczać murami bardzo wysokimi, oraz drutami kolczastymi, wraz z tym były także postawione posterunki policji. 15 października 1941 roku wprowadzono karę śmierci za samowolne opuszczenie getta, co przekształciło je w swego rodzaju obozy koncentracyjne. Warunki życia w getcie były wręcz tragiczne, władze niemieckie w 1939 roku skonfiskowały żydowskie zakłady przemysłowe, liczne przedsiębiorstwa handlowe, transportowe, a ludność getta kierowano do prac przymusowych, zaś w większości gett powstały niemieckie przedsiębiorstwa przemysłowe tak zwane szopy, jeśli chodzi o hitlerowców to specjalnie ograniczali dostawy żywności do gett, w gettach panowały bardzo duże przeludnienie i bezrobocie, szerzył się bardzo mocno głód, brakowało także leków i opału podczas srogich zim, dzięki temu występowały liczne epidemie chorób bardzo zakaźnych głównie był to tyfus. Getta podlegały niemieckim okupacyjnym władzom administracji ogólnej oraz policji bezpieczeństwa. W wyniku licznego masowego mordu ludności na miejscu oraz licznych deportacji do obozów getta zostały zlikwidowane pomiędzy 1942 rokiem, a 1944 ostatnim był obóz w Łodzi.